Regler och principer för 08-Open


Principer avseende regelverk för 08-Open.

En arbetsgrupp inom IPMS Stockholm har på styrelsens uppdrag tagit fram förslag till regelverk för vår nya tävling Modellexpo 08-Open.

Arbetsgruppen bestod av:

 • Anders Isaksson
 • Olle Lindau
 • Ulf Lundberg
 • Rickard Malmborg
 • Anders Svennevik

För att underlätta arbetet och för att öka förståelsen av de nya tävlingsreglerna så enades vi om ett antal grundprinciper för vår tävling. Utifrån dessa principer har vi sedan formulerat de regler som gäller för tävlingen.

Reglernas grundstenar:

Regelverket för en modelltävling består i princip av tre sinsemellan oberoende grundstenar:

 1. Regler för klassning samt behöriga modeller
 2. Bedömningskriterier och poängsättning
 3. Premiering.

Vi har i huvudsak ägnat oss åt reglerna för klassning och behöriga modeller eftersom vi anser att dessa måste hantera dagens moderna modellutbud och vi vill också öppna upp möjligheter för modeller i andra material än plast.

Våra principer:

Principerna presenteras utan rangordning:

 1. Vi bedömer det synliga resultatet.
 2. Modellens egenskaper avgör klassningen
 3. 08-Open ska vara en tävling öppen för alla modellbyggare.
 4. Alla modeller bedöms. Resultatet publiceras.
 5. Likt ska tävla mot likt.
 6. Reglerna ska fungera oavsett tävlingens storlek.
 7. Klasserna ska vara av hanterlig storlek för domarna.
 8. Reglerna ska “tåla” framtida förändringar i modellutbudet/marknaden.

Kommentarer till principerna:

Målet är att grundreglerna ska hantera majoriteten av modellerna med undantag för ett fåtal kategorier där man vill ge möjlighet att premiera särskilda egenskaper, detta gäller kategorierna Tema, Diorama och Fabriksbyggda modeller..

  1.      Vi bedömer det synliga resultatet.

Vi tar inte hänsyn till nedlagt arbete, svårighet eller kvalitet på byggsatsen.

  2.      Modellens egenskaper avgör klassningen.

Vi tar bort byggmetod. Dagens modeller innehåller mer och mer både fotoets och resindelar och det är i praktiken omöjligt att definiera vad som är tillåtet att ha med eller ej.  Detta leder till att klasser måste finfördelas på fler kriterier än idag för att de ska vara hanterliga. Vi kommer att få kategorier med fler modeller än tidigare så vi måste vara beredda på att kunna göra ytterligare finfördelning. Vi har angivit riktlinjer för finfördelning som får tillämpas från fall till fall.

  3.      08-Open ska vara en tävling öppen för alla modellbyggare.
08-Open ska vara en tävling öppen för alla modellbyggare och alla sorters modeller.

Vi har under regelarbetet även övervägt att ha någon slags ”mästarklass” där man måste kvalificera in genom tidigare resultat. En sådan klass skulle kunna ha ett eget regel- och bedömningssystem. Vi har tills vidare inte gått vidare med denna idé eftersom vi inte tror att det finns tillräckligt stort underlag för ytterligare uppdelning av befintliga klasser.

  4.      Alla modeller bedöms. Resultatet för alla modeller publiceras.

Alla modeller skall bedömas enligt de kriterier som fastläggs. Resultatet protokollförs och publiceras. Vi anser att det ligger en styrka i att alla modeller får en enhetlig bedömning.

Det har erfarenhetsmässigt visat sig att modeller som vid en första anblick inte är så framträdande kan växa vid en noggrannare bedömning. Resultatet skall publiceras i sin helhet.

  5.      Likt ska tävla mot likt.

Vår grundtanke är att man inom en klass skall tävla mot jämförbara objekt.

Historiskt har helikoptrar och artilleripjäser ibland tvingats att slås samman med flyg resp. mil fordon vilket varit mindre bra. Vi har infört några nya kategorier, Helikopter, Artilleri, Formelbil, Ubåt, Vignette, Scratch.

Scratchkategorin har skapats för att ge möjlighet för de som vill skapa egna modeller, bygga vacuumformade eller göra väldigt stora konverteringar.

  6.      Reglerna ska fungera oavsett tävlingens storlek.

Vi har kompletterat med riktlinjer för ytterligare finfördelning av klasserna.

En begränsande faktor med detta regelverk är antalet domare, så om antalet modeller skulle bli väldigt mycket större så får vi problem. Genom att vi kräver föranmälning får vi en viss kontroll i tid så att vi kan vidta åtgärder. Vi bedriver också aktivt utbildning av domare inom föreningen.

  7.      Klasserna ska vara av hanterlig storlek för domarna.

Vårt mål är att en klass skall omfatta upp till 20 modeller. Vi har gjort det möjligt för tävlingsledningen att göra en finfördelning på ytterligare kriterier. Vi strävar efter att likt ska tävla mot likt och att undvika finfördelade klasser med bara en modell.

  8.      Reglerna ska “tåla” framtida förändringar i modellutbudet/marknaden.

Vi har tagit bort kravet på byggmaterial av plast.

Modellen skall vara ett resultat av byggarens arbete och det skall gå ett bedöma enligt bedömningskriterierna. Undantaget utgörs av kategorin Fabriksbyggda modeller (Z) där byggaren ges möjlighet att ställa ut med förbättrade ”die-cast”.

Övrigt.

Återanvändning.

Vi tillåter återanvändning av tidigare premierade modeller i betydligt större grad än tidigare. En premierad modell kan återanvändas vid ett senare tillfälle i en annan kategori. Så teoretiskt kan man t.ex. nyttja samma pansarmodell i klasserna pansar, tema, vignette och diorama eftersom man har olika bedömningskriterier eller fler objekt i respektive kategori.

Storlek på klasser.

Kategorierna är fasta. Detta innebär att minimum antal modeller i en kategori är en. Om vi bara har en modell i en kategori så bedöms den och blir automatiskt klassegrare. Sannolikheten för att detta skulle ske är liten men kan ju förekomma i någon av de mer ”udda” kategorierna.

Bedömning och premiering.

Bedömning och premiering sker enligt tidigare Open regler. Detta innebär att bedömningen sker av modellbyggare och varje klass döms av två domare.

Följande kriterier bedöms:

 1. Helhetsintryck
 2. Byggteknik.
 3. Detaljeringsnoggrannhet.
 4. Målning och Finish

För Diorama bedöms även Idé & Komposition.

Tema bedöms enligt Idé, Bygge, Presentation.

Fabriksbyggda bedöms enlig Helhetsintryck och Detaljeringsnoggrannhet

I varje klass utses en vinnare (klassegrare), dessutom delas utmärkelserna Särskilt Hedersomnämnande och Hedersomnämnande ut. Gränserna för dessa avgörs av huvuddomaren/domarkollegiet

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]